Alapszabály

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

ALAPSZABÁLYA

(Egységes szerkezetben a 2009. február 07-i közgyűlésen meghozott határozatok

alapján eszközölt módosításokkal, melyek a szövegben dőlt betűvel szerepelnek)

Az Egyesület neve, célja és feladatai

1. §

(1) Az Egyesület neve:                         Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

(2) Székhelye:                                      8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső út 24.

(3) Pecsétje:                                          Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület felirattal, Balatonalmádi, Pf.: 3. cím megjelöléssel

2. §

Az Egyesület célja:

a.) tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása,

b.) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,

c.) a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése,

d.) horgászversenyek rendezése,

e.) ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival.

3. §

Az Egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:

a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismertek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,

b.) biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák,

c.) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében és a természet védelmében,

d.) halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket, más rendezvényeket rendezhet.

Az Egyesület közgyűlési határozat, felhatalmazása alapján jogosult az alábbi tevékenységi körök /TEÁOR ’03/ szerinti tevékenység végzésére is:

55.23 ’03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

70.20 ’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

4. §

Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, az önkormányzati és a társadalmi szervezetek, erkölcsi, valamint anyagi segítségét.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. §

(1) Az Egyesület tagja a Magyar Horgászok Országos Szövetségnek (MOHOSZ) és a Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetségének (HEVMESZ).

(2) Az Egyesület és a MOHOSZ kapcsolataira a MOHOSZ alapszabálya az irányadó.

 

Az Egyesület tagjai

6. §

(1) Az Egyesületnek teljes jogú – felnőtt – tagjai, továbbá ifjúsági tagjai vannak. Az ifjúsági tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíjnál mindenkor kedvezőbb, ez az ifjúsági tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát ugyanakkor nem érinti, az minden tag esetében azonos.

(2) Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki nem áll az egyesületi tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3) Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni.

(4) Az Egyesületnek jogi személy, továbbá tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Az Egyesület tiszteletbeli tagja a közgyűlés által megválasztott személy lehet. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

(5) A jogi személy tagsági viszonyt törvényes képviselője útján létesíthet, szavazati jogát törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A jogi személy tag tagdíja azonos a felnőtt tagok tagdíjával. Jogi személy tag tisztségre nem választható.

(6) Az Egyesületbe teljes jogú tagként való felvételhez egyszeri belépési díj fizetendő. A nyugdíjasok, illetőleg keresőképtelenek belépési díját a vezetőség – indokolt esetben – egyéni elbírálás alapján mérsékelheti. Az ifjúsági tagként felvett fiatal belépési díjat nem fizet, belépésekor a hatályos tagdíjat köteles csak megfizetni.

7. §

(1) Az a személy aki a tagdíjat befizeti és az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, az Egyesület tagjává válik.

(2) Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

(3) A tagsági jogviszony a tagsági díj be nem fizetésével automatikusan nem szűnik meg. Amennyiben a tag a tagsági díjat két egymást követő évben nem fizeti meg és ezen kötelezettségének a vezetőség írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, a vezetőség határozatával a tagot kizárhatja.

8. §

(1) A tagokat – az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével – egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.

(2) A tagoknak jogukban áll:

a) a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén – az ifjúsági tagok kivételével – az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,

b) a rendelkezésre álló keretekben, megállapított rendben és előírt díjazás mellett az Egyesület által fenntartott horgásztanyát, annak szolgáltatásait és horgászfelszereléseket igénybe venni,

c) az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni,

d) részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

(3) Az ifjúsági tagok a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, ugyanakkor tisztségekre nem választhatók.

(4) A tagok kötelesek:

a) Az alapszabályt és az Egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, illetve végrehajtani,

b) Védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az Egyesület pénztárába befizetni,

c) A szervezeti életben részt venni, tisztségben történt megválasztása esetén azt a legjobb képességük szerint ellátni,

d) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartatni,

e) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.

f) az egyesület eszközeit, vagyonát megóvni,

g) A közösségi munka kötelező, illetve pénzzel megváltható az Egyesület azon tagjai részére, akik az Egyesület által fenntartott bármelyik csónakkikötőben kikötött csónakkal rendelkeznek, vagy a kikötő szárazföldi területén csónakot, vagy más vízi járművet helyeztek el. Az elvégzendő közösségi munka mennyisége, a megváltás összege és módja vonatkozásában az Egyesület vezetősége jogosult dönteni a balatonalmádi és a budatavai kikötők kikötőfelelősének jelenlétében. Ezen kötelezettség nem vonatkozik az Egyesület igazoltan mozgássérült tagjaira.

9. §

(1) A tagság megszűnik:

 • a tag halálával
 • kilépéssel,
 • kizárás következtében.

(2) A kilépési szándékot ajánlott levél útján kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. A bejelentés révén a tag tagi jogviszonya további döntése, elfogadás nélkül azonnal megszűnik, az addig fizetett tagdíj a tag részére részben sem jár vissza.

(3) Azt a tagot, aki tagdíjjal, vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából kizárja. A kizárás nem érinti az Egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb díjakra vonatkozó követelését.

(4) Kizárás folytán veszti el tagságát az is, aki az illetékes fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az Egyesület tagjai sorából.

(5) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

(6) A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

 

 

Az Egyesület szervei és működésük

10. §

(1) Az Egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább fele jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

(2) A szervek szavazás főszabályként minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) Az Egyesület közgyűlése választja meg az Egyesület tisztségviselőit, elnökét, a vezetőség tagjait, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjait. A közgyűlés tisztségválasztó közgyűlésén – amelyre 5 évente kerül sor – az alapszabályban előírt vezetőségi tagokon felül 3 póttagot választ, illetve lehetőség szerint a felügyelő- és fegyelmi bizottságok egy-egy póttagját is megválasztja. A póttagok akkor válnak a vezetőség, illetve a felügyelő- és fegyelmi bizottságok tagjaivá, ha előbbi szervek valamely tagja lemond, az Egyesületből kilép, kizárják, a közgyűlés visszahívja, vagy elhalálozik. Az Egyesület előbbi szerveiből kikerült tisztségviselő helyére a tisztségválasztó közgyűlésen soron következő legtöbb szavazatot kapott tisztségviselő kerül (szavazategyenlőség esetén az adott szerv tagjai választják meg a póttagok közül az új tagot).  A megbízatás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a tagoknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

11. §

(1) Az Egyesület szervei és tisztségviselői:

 • a tagok összességét jelentő közgyűlés
 • a vezetőség
 • a felügyelő bizottság,
 • a fegyelmi bizottság
 • elnök
 • alelnök
 • titkár

(2) A vezetőség tagjai nem lehetnek egyszersmind a felügyelő- és a fegyelmi bizottság tagjai, avagy a  felügyelő- és a fegyelmi bizottság tagjainak közeli hozzátartozói.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek tagjaivá, illetve tisztségviselővé csak az Egyesület magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja választható, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

 

A közgyűlés

12. §

a) A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége. A közgyűlés ülése nyilvános.

b) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

c) Az összehívást a vezetőség határozata alapján az elnök kezdeményezi.

d) A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt postai levélküldemény útján, legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.

e) A meghívó tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az alábbi f) pont tartalmát.

f) Amennyiben az eredeti időpontban a közgyűlés a tagság alacsony részvétele miatt határozatképtelen, a közgyűlés ugyanazon a helyszínen, ugyanazokkal a napirendekkel, legalább félóra után megismételhető. Ebben az esetben a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes azzal, hogy a tagokat már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a megismételt közgyűlés helyéről, idejéről, változatlan napirendi pontjairól, és határozatképességéről.

A közgyűlés kizárólagos jogosítványai:

a) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.

b) Kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését. (A jelenlevők 2/3-nak egyetértő szavazásával).

c) Megválasztja az Egyesület szerveit és tisztségviselőit, az alelnök kivételével.

d) Megtárgyalja és jóváhagyja a vezetőség éves beszámolóját.

e) Megtárgyalja és jóváhagyja a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves beszámolóját.

f) Az Egyesület vezetősége által – jelentősége miatt – a közgyűlés hatáskörébe utalt kérdésben való döntés.

g) II. fokú szervként eljár a tisztségviselőkkel szembeni fegyelmi ügyekben.

h) Dönt valamely egyesületbe, szövetségbe való belépés, kilépés kérdésében.

i) Az évi költségvetés megállapítását jelen alapszabály az Egyesület vezetőségének hatáskörébe utalja.

13. §

(1) A közgyűlést – rendes közgyűlésként – legalább évente egyszer össze kell hívni.

Rendkívül ülést kell tartani, ha azt:

a) Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

b) Felügyelő Bizottság, vagy a Fegyelmi Bizottság kéri,

c) A vezetőség szükségesnek tartja és erről határozatot fogad el,

d) A felügyelő szerv írásban indítványozza,

e) ha a bíróság elrendelni.

(2) A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a MOHOSZ és a HEVMESZ részére és az Egyesület valamennyi tagjának.

(3) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti, de akadályoztatása esetén ezen tisztségét más tisztségviselőre is átruházhatja. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

(4) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a jelen lévő szavazásra jogosultak többségi határozatával dönthet arról, hogy valamely kérdésben titkos szavazással dönt.

(5) Személyi ügyekben, tisztségviselők választásánál a közgyűlés titkos szavazással dönt. Többségi döntéssel a közgyűlés elrendelheti a nyílt szavazást tisztségviselő választásánál is.

(6) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjeit, a közgyűlés menetének fontosabb történéseit, a jelenléti ívet (mellékletként), a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számát, a hozzászólásokat, különvéleményeket.

(7) A közgyűlés döntéseit az érintettekkel 14 munkanapon belül írásban közli.

 

A vezetőség

14. § 

(1) A vezetőség az Egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület folyamatos működéséről.

(2) Az Egyesület elnökén, alelnökén, titkárán kívül a vezetőségnek 6 tagja van, így a vezetőség 9 tagú.

(3) A vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg tagjai sorából.

15. §

(1) A vezetőség feladatai:

a) a közgyűlés ülései közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesület munkáját,

b) tagja közül az egyes feladatkörökre (szakfeladatokra) alakuló ülésén felelősöket választ, saját belátása szerint (a felelősi beosztás a vezetőség döntése alapján utóbb módosítható)

c) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a napirendi javaslatokat,

d) megállapítja az Egyesület költségvetését és végrehajtja azt

e) dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben

f) határoz a tagok kizárása tárgyában,

g) meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai sorából megválasztja képviselőit/képviselőjét a HEVMESZ, illetve a MOHOSZ küldött közgyűlésébe,

h) határoz a tagdíjak és szolgáltatási díjak mértékéről.

i) egyedi esetekben dönt a tagdíjak, szolgáltatási díjak mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról,

j) megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek, Egyesületi eseményeknek (társadalmi munka, stb.) az időpontját, kijelöli – majd beszámoltatja – a rendezvények felelőseit,

k) megállapítja az Egyesület alkalmazottainak munkabérét és az alkalmazás egyéb feltételeit

l) szükség esetén munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról,

m) hazai és nemzetközi szervezetekkel (más egyesületekkel, egyéb jogi személyekkel) – kijelölt tagja útján – kapcsolatot létesít és tart fenn

n) az új tisztségviselők választása előtt jelölőbizottságot hoz létre, megválasztja annak elnökét

o) szükség esetén dönt a csónak kikötő helyek tagok közötti elosztásáról

p) megállapítja az Egyesület működésére irányadó szabályzatok (tanyarend, kikötőrend, stb.) tartalmát

q) fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. II. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben,

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hatáskörök – a vezetőség határozata alapján – az Egyesület elnökére, akadályoztatása esetén alelnökére átruházhatók.

16. §

(1) A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt

– a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

– az Egyesület elnöke, alelnöke, titkára

– a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

(2) A vezetőség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és látja el a levezető elnöki feladatokat.

(3) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság és – amennyiben fegyelmi kérdés tárgyalására is sor kerül – a fegyelmi bizottság elnökét is.

(4) A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a titkár vezet és egy vezetőségi tag hitelesít.

(5) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját, a jelenlévők névsorát, a napirendi pontokat, a határozatokat, az igenlő és nemleges szavazatok számát, a hozzászólásokat, és a kisebbségi véleményeket,

(6) A vezetőség határozatait  sorszámozva, dátummal ellátva a határozatok könyvében kell nyilvántartani és az Egyesület tagjai számára hozzáférhető helyen közzé kell tenni,

(7) Személyeket érintő döntésekről az érintettet 14 munkanapon belül írásban kell értesíteni,

(8) A vezetőség akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult vezetőségi tagok több mint fele jelen van.

A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, egészen az eredményességig. Ennek sikertelensége esetén az elnök szavazata dönt.

 

Az Egyesület elnöke és alelnöke

17. §

(1) Az Egyesület elnöke:

a./ képviseli az Egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével,

b./ összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit, azokon elnököl,

c./ ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

d./ eljár a közgyűlés és a vezetőség által átruházott jogkörben,

(2) Az Egyesület alelnökét a vezetőségi tagok közül az elnök jelöli ki.

(3) Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

 

Az Egyesület titkára

18. §

Az Egyesület titkára:

a) az Egyesületet szervező, koordináló személy, aki az elnök, és a vezetőség munkáját segíti és annak alárendelten végzi feladatát.

b) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,

c) gondoskodik a közgyűlés, a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről,

d) irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit,

e) segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

 

A felügyelő bizottság

19. §

(1) A Felügyelő Bizottság az egyesület tagok általi ellenőrzésének legfőbb szerve.

(2) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottságnak elnökével együtt – 3 tagja van.

(3) A felügyelő bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét, aki a továbbiakban vezeti a bizottságot.

(4) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az Egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az Egyesület szerveinek a törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

(5) A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

(6) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az Egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti.

(7) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

(8) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

(9) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

(10) A bizottság a közgyűlésnek tartozik évente beszámolni a tevékenységéről.

 

A fegyelmi bizottság

20. §

(1) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja öt éves időtartamra. A fegyelmi bizottságnak – elnökével együtt – 3 tagja van.

(2) A bizottság I. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

(3) A bizottság munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi.

(4) A bizottság évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi helyzetről és az esetleges fegyelmi eljárásokról.

(5) A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet a vezetőség munkájában.

 

Az Egyesület jogi személyisége és vagyona

21. §

(1) Az Egyesület jogi személy.

(2) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják.

(3) Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból, pályázat útján elnyert támogatásból, működési bevételekből és a támogató szervezetek, a magánszemélyek és a pártoló tagok felajánlásaiból, és egyéb támogatásokból állnak.

(4) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjon felül – saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

(5) Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

(6) Az Egyesület pénzkezelésének kérdéskörét a mindenkori pénzügyi szabályzat rendezi.

 

Az Egyesület megszűnése

22. §

Az egyesület megszűnik:

 • feloszlással
 • egyesüléssel,
 • feloszlatással,
 • megszűnésének megállapításával.

Az egyesület bármely okból történő megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően fennmaradó tiszta vagyont a megszűnés időpontjáig tagsági joggal rendelkező tagok között a tagsági idő arányában kell felosztani.

 

Az Egyesület felügyelete

23. §

(1) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Veszprém Megyei Ügyészség gyakorolja. Az egyesületet nyilvántartó szerv a Veszprém Megyei Bíróság.

(2) A felügyelő szerv jogkörére az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

A fenti alapszabály módosítást az Egyesület 2009. február 07. napján megtartott rendes közgyűlésén elfogadta.

Balatonalmádi, 2009. február 09.

 

 

Keő Ferenc

elnök

A jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem:

Balatonalmádi, 2009. február 09.

 

 

Dr. Szenthe Zsolt

ügyvéd