Alapszabály 2016.február 06.

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

 1. február 6. napján egységes szerkezetbe foglalva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályos rendelkezései alapján. (A módosítások a szövegben dőlt betűvel szerepelnek).

Az Egyesület neve, célja és feladatai

 1. §

 

(1) Az Egyesület neve:                          Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

 

(2) Székhelye:                                       8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső út 24.

 

(3) Pecsétje:                                           Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület felirattal, Balatonalmádi, Pf.: 3. cím megjelöléssel

 

 1. §

 

Az Egyesület célja:

 

a.) tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása,

 

b.) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,

 

c.) a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése,

 

d.) horgászversenyek rendezése,

 

e./ ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival.

 

 

 1. §

 

Az Egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:

 

a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismertek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,

 

b.) biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák,

 

c.) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében és a természet védelmében,

 

d.) halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket, más rendezvényeket rendezhet.

 

Az egyesület ezen közhasznú tevékenységeivel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott közfeladatok megvalósítását segíti elő.

 

Az Egyesület közgyűlési határozat, felhatalmazása alapján jogosult az alábbi tevékenységi körök /TEÁOR ’08/ szerinti tevékenység végzésére is:

 

55.92 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

            93.19 ’08 Egyéb sporttevékenység

            55.90 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

            47.99 ’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

            77.21 ’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

 

 1. §

 

Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, az önkormányzati és a társadalmi szervezetek, erkölcsi, valamint anyagi segítségét.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 1. §

 

(1) Az Egyesület tagja a Magyar Horgászok Országos Szövetségnek (MOHOSZ) és a Bakony-Balaton Horgász Szövetségének (BBHSZ).

 

(2) Az Egyesület és fenti szövetségek kapcsolataira az adott szövetség alapszabálya az irányadó.

 

Az Egyesület tagjai

 

 1. §

(1) Az Egyesületnek teljes jogú – felnőtt – tagjai, továbbá ifjúsági tagjai vannak. Az ifjúsági tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíjnál mindenkor kedvezőbb, ez az ifjúsági tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát ugyanakkor nem érinti, az minden tag esetében azonos.

(2) Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki nem áll az egyesületi tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3) Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni.

(4) Az Egyesületnek jogi személy, továbbá tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Az Egyesület tiszteletbeli tagja a közgyűlés által megválasztott személy lehet. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól, egyebekben jogai és kötelezettségei a rendes tag jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek.

A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

(5) A jogi személy tagsági viszonyt törvényes képviselője útján létesíthet, szavazati jogát törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A jogi személy tag tagdíja azonos a felnőtt tagok tagdíjával.

(6) A nyugdíjasok, illetőleg keresőképtelenek belépési díját az elnökség – indokolt esetben – egyéni elbírálás alapján mérsékelheti. Az ifjúsági tagként felvett fiatal belépési díjat nem fizet, belépésekor a hatályos tagdíjat köteles csak megfizetni.

 

 1. §

 

(1) Az a személy aki a tagdíjat befizeti és az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, az Egyesület tagjává válik. Tekintettel arra, hogy a felvétel nem szervi döntés kérdése, ezért a felvétel esetleges elutasítása kapcsán a jogorvoslati jogról az alapszabály nem rendelkezik.

(2) Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

(3) A tagsági jogviszony a tagsági díj be nem fizetésével automatikusan nem szűnik meg. Amennyiben a tag a tagsági díjat két egymást követő évben nem fizeti meg és ezen kötelezettségének a elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az elnökség határozatával a tagot – megfelelve a 9. § (3) bek.-ben írt eljárási rendnek is – kizárhatja.

 

 1. §

(1) A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.

 

(2) A tagoknak jogukban áll:

 

 1. a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A képviselő útján történő szavazati jog gyakorlás nem megengedetett. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,

 

 1. a rendelkezésre álló keretekben, megállapított rendben és előírt díjazás mellett az Egyesület által fenntartott horgásztanyát, horgászkikötőket és azok szolgáltatásait és horgászfelszereléseket igénybe venni,

 

 1. az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni,

 

 1. részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

 

 1. Az egyesület útján állami horgászjegyet vásárolni, abban az esetben ha a tag részére ezt a hatályos jogszabály nem tiltja, illetve, ha az egyesület rendelkezik állami és területi jegy értékesítési joggal.

(4) A tagok kötelesek:

 1. Az alapszabályt és az Egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, illetve végrehajtani,
 1. Védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az Egyesület pénztárába befizetni,

 

 1. A szervezeti életben részt venni, tisztségben történt megválasztása esetén azt a legjobb képességük szerint ellátni,

 

 1. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartatni,

 

 1. A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.

 

 1. az egyesület eszközeit, vagyonát megóvni,

 

 1. A közösségi munka kötelező, illetve pénzzel megváltható az Egyesület azon tagjai részére, akik az Egyesület által fenntartott bármelyik csónakkikötőben kikötött csónakkal rendelkeznek, vagy a kikötő szárazföldi területén csónakot, vagy más vízi járművet helyeztek el. A közösségi munka kötelező, illetve pénzzel megváltható azon egyesületi tagoknak is, akik a horgásztanyát használni kívánják (avagy már aktívan használják), de sem parti, sem kikötött csónakkal nem rendelkeznek. Az elvégzendő közösségi munka mennyisége, a megváltás összege és módja vonatkozásában az Egyesület elnöksége jogosult dönteni a balatonalmádi és a budatavai kikötők kikötőfelelősének jelenlétében. Ezen kötelezettség nem vonatkozik az Egyesület igazoltan mozgássérült tagjaira és azokra akiket ezen kötelezettség alól az elnökség felment.

 

 1. Az egyesületi tag köteles postai és elektronikus elérhetőségét (e-mail cím) az egyesülettel közölni, az esetleges változásokat 30 napon belül bejelenteni az egyesületnek.
 1. §

(1) A tagság megszűnik:

 • a tag halálával
 • kilépéssel,
 • kizárás következtében.

(2) A kilépési szándékot ajánlott levél útján kell bejelenteni az egyesület elnökségének. A bejelentés révén a tag tagi jogviszonya további döntése, elfogadás nélkül azonnal megszűnik, az addig fizetett tagdíj a tag részére részben sem jár vissza.

(3) Amennyiben valamely tag a jelen alapszabály 8. § (4) bekezdésben írt valamely kötelezettségét (kötelezettségeit), vagy a közgyűlés valamely határozatát súlyosan, vagy ismétlődően megszegi, úgy köteles az elnökség az ilyen tagot a kötelezettség betartására ésszerű határidő biztosításával felszólítani. Ennek elmulasztása esetére köteles a kizárást a felszólításban kilátásba helyezni. Amennyiben a tag a kötelezettségét a felszólítás ellenére továbbra is megszegi, úgy az elnökség a tagot az Egyesület tagjaiból indokolt határozattal kizárhatja.

 

A határozat meghozatala előtt az elnökségnek az érintett tag meghallgatására, illetve védekezésének előterjesztésére módot kell biztosítani. A tagot a kizárási ügyben az eljáró szerv – a tag kérése esetén – jogairól tájékoztatni köteles.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

 

A határozatban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tag annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az elnökséghez megküldött, de a közgyűléshez címzett fellebbezéssel éljen, erről a határozatban a tagot tájékoztatni kell. A fellebbezést másodfokú szervként a közgyűlés bírálja el. Ezzel az Egyesület a tagkizárás feltételeit a Ptk. 3:70§ alapján szabályozza.

 

(5) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

 

(6) A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

 

Az Egyesület szervei és működésük

 1. §

(1) Az Egyesület szervei akkor határozatképesek, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

(2) A szervek szavazás főszabályként minden kérdésben nyílt. A határozathozatal főszabályként egyszerű szótöbbséggel történik.

 

(3) Az Egyesület közgyűlése választja meg az Egyesület tisztségviselőit, elnökét, titkárát, az elnökség tagjait, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjait. A közgyűlés tisztségválasztó közgyűlésén – amelyre 5 évente kerül sor – az alapszabályban előírt elnökségi tagokon felül 3 póttagot választ, illetve lehetőség szerint a felügyelő- és fegyelmi bizottságok két-két póttagját is megválasztja. A póttagok akkor válnak az elnökség, illetve a felügyelő- és fegyelmi bizottságok tagjaivá, ha előbbi szervek valamely tagja lemond, az Egyesületből kilép, kizárják, a közgyűlés visszahívja, vagy elhalálozik. Az Egyesület előbbi szerveiből kikerült tisztségviselő helyére a tisztségválasztó közgyűlésen soron következő legtöbb szavazatot kapott tisztségviselő kerül (szavazategyenlőség esetén az adott szerv tagjai választják meg a póttagok közül az új tagot).  A megbízatás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a tagoknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

 1. §

 

(1) Az Egyesület szervei és tisztségviselői:

 • a tagok összességét jelentő közgyűlés
 • az elnökség
 • a felügyelő bizottság,
 • a fegyelmi bizottság
 • elnök
 • alelnök
 • titkár

 

A közgyűlést leszámítva fenti szervek tagjai közé olyan személy választható, akivel szemben nem állnak fenn a jogszabályban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan meghatározott kizáró okok és összeférhetetlenségi körülmények.

 

(2) Az elnökség tagjai nem lehetnek egyszersmind a felügyelő- és a fegyelmi bizottság tagjai, avagy a felügyelő- és a fegyelmi bizottság tagjainak közeli hozzátartozói.

 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek tagjaivá, illetve tisztségviselővé csak az Egyesület magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja választható, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

 

A közgyűlés

 12§

 

 1. A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, a tagok összessége. A közgyűlés ülése nyilvános.

 

 1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

 

 1. Az összehívást az elnökség határozata alapján az elnök kezdeményezi.

 

 1. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt elsődlegesen (rendelkezésre állás esetén) a tag által erre a célra megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig postai levélküldemény útján, a napirend közlésével kell összehívni, mely meghívó küldeményt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.

 

 1. A meghívó tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az alábbi f) pont tartalmát, valamint annak tartalmára a Ptk. 3:17. § (2) bekezdése irányadó.

 

 1. Amennyiben az eredeti időpontban a közgyűlés a tagság alacsony részvétele miatt határozatképtelen, a közgyűlés ugyanazon a helyszínen, ugyanazokkal a napirendekkel, legalább félóra után megismételhető. Ebben az esetben a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes azzal, hogy a tagokat már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a megismételt közgyűlés helyéről, idejéről, változatlan napirendi pontjairól, és határozatképességéről.

 

 

A közgyűlés kizárólagos jogosítványai:

 

 1. a) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.

 

 1. b) Dönt az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról.

 

 1. c) Dönt a vezető tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról és esetleges díjazásukat megállapítja.

 

 1. Megtárgyalja és jóváhagyja az elnökség éves beszámolóját.

 

 

 1. Megtárgyalja és jóváhagyja a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves beszámolóját.

 

 1. Az Egyesület elnöksége által – jelentősége miatt – a közgyűlés hatáskörébe utalt kérdésben való döntés.

 

 1. fokú szervként eljár a tisztségviselőkkel szembeni fegyelmi ügyekben.

 

 1. fokú szervként eljár tagkizárási ügyben

 

 1. Dönt valamely egyesületbe, szövetségbe való belépés, kilépés kérdésében.

 

 1. Elfogadja az éves költségvetést.

 

 1. Gyakorolja a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogokat, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

 

 1. Jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

 

 1. Dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről

 

 1. Amennyiben az egyesületnél könyvvizsgáló működik, úgy a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

 

 1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetére végelszámoló kijelölése.

 13.§

 

(1) A közgyűlést – rendes közgyűlésként – legalább évente egyszer össze kell hívni.

 

Rendkívül ülést kell tartani, ha azt:

 

 1. Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

 

 1. Felügyelő Bizottság, vagy a Fegyelmi Bizottság kéri,

 

 1. Az elnökség szükségesnek tartja és erről határozatot fogad el,

 

 1. A felügyelő szerv írásban indítványozza,

 

 1. ha a bíróság elrendelni.

 

 1. a Ptk. 3:81. §-ban meghatározott esetekben.

(2) A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a BBHSZ részére és az Egyesület valamennyi tagjának.

(3) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti, de akadályoztatása esetén ezen tisztségét más tisztségviselőre is átruházhatja. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

(4) A közgyűlés döntéseit – ha jelen alapszabály vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. A közgyűlés a jelen lévő szavazásra jogosultak többségi határozatával dönthet arról, hogy valamely kérdésben titkos szavazással dönt.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat, aki a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a-f) pontjaiban írt feltételek alá esik.

A tagok döntése szerint a fentiektől eltérően meghatározható szavazati arányok:

– az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyede,

– az egyesület céljának módosításához és a megszűnésének elhatározásához az összes tag háromnegyedének szavazata szükséges.

(5) Személyi ügyekben, tisztségviselők választásánál a közgyűlés titkos szavazással dönt. Többségi döntéssel a közgyűlés elrendelheti a nyílt szavazást tisztségviselő választásánál is.

(6) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjeit, a közgyűlés menetének fontosabb történéseit, a jelenléti ívet (mellékletként), a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számát, a hozzászólásokat, különvéleményeket.

(7) A közgyűlés személyi döntéseit az érintettekkel 14 munkanapon belül írásban közli.

Az elnökség

 1. §


 • Az elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület folyamatos működéséről.

(2) Az Egyesület elnökén, alelnökén, titkárán kívül az elnökségnek 6 tagja van, így az elnökség összesen 9 tagú, az alábbiak szerint:

 

 • Németh Kálmán (an.: Bihari Emma, 1026 Budapest, Páfrány u. 1/C.)

 • Bakos Attila (an.: Gyurkovics Rozália, 8220 Balatonalmádi, Kócsag u. 56.)

 • Kun Sándor (an.: Balogh Mária, 8220 Balatonalmádi, Fűzfői u. 94.)

 • Gönczi György (an.: Gönci Mária, 8220 Balatonalmádi, Margaréta u. 1.)

 • Szenthe Zoltán (an.: Hornyák Valéria, 8220 Balatonalmádi, Viola u. 19/B.)

 • Németh István (an.: Németh Gizella, 8225 Szentkirályszabadja, Fekete I. u. 6.)

 • Geyer Ferenc (an.: Markó Mária, 9223 Bezenye, Zrínyi u. 27.)

 

(3) Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg tagjai sorából.

(4) Elnökségi taggá az választható, aki megfelel a Ptk. 3.22. §-ban fogalt követelményeknek, illetve nem esik az ott írt kizáró okok alá.  Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői.

(5) Az elnökségi tisztség megszűnése:

 1. a) a megbízás időtartamának lejártával;
 2. b) visszahívással;
 3. c) lemondással;
 4. d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 5. e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 Határozott időre választott elnökség esetén – ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, a helyébe lépő póttag (ennek hiányában) az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére egyebekben a Ptk. 3:25. § tartalmaz rendelkezéseket.


 1. §
 • Az elnökség feladatai:
 1. a közgyűlés ülései közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesület munkáját,
 1. tagja közül az egyes feladatkörökre (szakfeladatokra) alakuló ülésén felelősöket választ, saját belátása szerint (a felelősi beosztás a elnökség döntése alapján utóbb módosítható)

 kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a napirendi javaslatokat,

 megállapítja az Egyesület költségvetését és végrehajtja azt

 1. dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben

 

 1. dönt a tagok kizárása tárgyában,
 1. meghatározza, hogy a elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai sorából megválasztja képviselőit/képviselőjét a BBHSZ, illetve a MOHOSZ küldött közgyűlésébe,
 1. határoz a tagdíjak és szolgáltatási díjak mértékéről.
 1. egyedi esetekben dönt a tagdíjak, szolgáltatási díjak mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról,
 1. megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek, Egyesületi eseményeknek (közösségi munka, stb.) az időpontját, kijelöli – majd beszámoltatja – a rendezvények felelőseit,
 1. megállapítja az Egyesület alkalmazottainak munkabérét és az alkalmazás egyéb feltételeit
 1. szükség esetén munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról,
 1. hazai és nemzetközi szervezetekkel (más egyesületekkel, egyéb jogi személyekkel) – kijelölt tagja útján – kapcsolatot létesít és tart fenn
 1. az új tisztségviselők választása előtt jelölőbizottságot hoz létre
 1. szükség esetén dönt a csónak kikötő helyek tagok közötti elosztásáról
 1. megállapítja az Egyesület működésére irányadó szabályzatok (tanyarend, kikötőrend, stb.) tartalmát

 

 1. fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. II. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben,

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hatáskörök – az elnökség határozata alapján – az Egyesület elnökére, akadályoztatása esetén alelnökére átruházhatók.

 1. §

 

(1) Az elnökség szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt

– az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

– az Egyesület elnöke, alelnöke, titkára

– a felügyelő bizottság szükségesnek tartja

– valamint a Ptk. 3:81. §-ban meghatározott esetekben (az ugyanezen okból kötelezően összehívandó közgyűlés előkészítése érdekében).

 

(2) Az elnökség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és látja el a levezető elnöki feladatokat.

 

(3) Az elnökség üléseire a választott elnökségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság és – amennyiben fegyelmi kérdés tárgyalására is sor kerül – a fegyelmi bizottság elnökét is, valamint személyi kérdésekben az érintett tagot. Az elnökség ülései nem nyilvánosak.

 

(4) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt (feljegyzést) kell készíteni, amelyet a titkár vezet és egy elnökségi tag hitelesít.

 

(5) Az emlékeztetőt tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját, a jelenlévők névsorát, a napirendi pontokat, a határozatokat, az igenlő és nemleges szavazatok számát, a hozzászólásokat, és a kisebbségi véleményeket,

 

(6) Az elnökség határozatait sorszámozva, dátummal ellátva a határozatok könyvében kell nyilvántartani és az Egyesület tagjai számára hozzáférhető helyen (így a honlapján is) közzé kell tenni,

 

(7) Személyeket érintő döntésekről az érintettet 14 munkanapon belül írásban kell értesíteni,

 

(8) Az elnökség akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok több mint fele jelen van.

 

Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, egészen az eredményességig.

 

Az Egyesület elnöke és alelnöke

 

 1. §

 

(1) Az Egyesület elnöke:

 

a./ képviseli az Egyesületet, illetőleg az elnökség egyes tagjait megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével,

 

b./ összehívja a közgyűlést, az elnökség üléseit, azokon elnököl,

 

c./ ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

 

d./ eljár a közgyűlés és az elnökség által átruházott jogkörben,

 

e./ gyakorolja az Egyesület munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az elnökségi hatáskörbe tartozó (15. § (1) bek. k.) pontja) kérdéseken felül

 

(2) Az Egyesület alelnökét az elnökségi tagok az elnökség tagjai jelölik ki.

 

(3)Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

 

(4) Az Egyesület elnöke öt éves meghatározott időtartamra szólóan Keő Ferenc (an.: Nagy Mária) 8220 Balatonalmádi, Esze Tamás u. 24. sz. alatti lakos.  

 

Az Egyesület titkára

 

 1. §

 

Az Egyesület titkára:

 

Az Egyesület titkára öt éves meghatározott időtartamra szólóan Dr. Szenthe Zsolt (an.: Hornyák Valéria) 8220 Balatonalmádi, Ferenczy Károly u. 6/A. sz. alatti lakos.

 

 1. az Egyesületet szervező, koordináló személy, aki az elnök, és az elnökség munkáját segíti és annak alárendelten végzi feladatát.

 

 1. előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,

 

 1. gondoskodik a közgyűlés, az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, emlékeztető összeállításáról

 

 1. irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit,

 

 1. segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

 

A felügyelő bizottság

 

 1. §

 

(1) A Felügyelő Bizottság az egyesület tagok általi ellenőrzésének legfőbb szerve.

 

(2)A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottságnak elnökével együtt – 3 tagja van, az alábbiak szerint:

 

 • Rőth Antal (an.: Schumacher Mária, 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 10/B.),

 • Antal János (an.: Németh Erzsébet, 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 20/B.),

 • Bánkuti Hermann Béla (an.: Soós Etelka, 8220 Balatonalmádi, Liszt F. u. 45.)

 

A felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. § és a 3:26. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

(3) A felügyelő bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét, aki a továbbiakban vezeti a bizottságot.

 

(4) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az Egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az Egyesület szerveinek a törvényes és alapszabályszerű működését, legalább évenként pedig a pénz- és eszközgazdálkodást, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

 

(5) A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

(6) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az

Egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

 

(7) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

 

(8) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésein.

 

(9) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

 

(10) A bizottság a közgyűlésnek tartozik évente beszámolni a tevékenységéről.

 

A fegyelmi bizottság

 

 1. §

 

(1)A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja öt éves időtartamra. A fegyelmi bizottságnak – elnökével együtt – 3 tagja van, az alábbiak szerint:

 

 • Varró Péter (an.: Hodálik Judit, 8220 Balatonalmádi, Vajda János u. 8/2.)

 • Tóth Tamás (an.: Bokor Rózsa, 1203 Budapest, Téglagyártó u. 15/A. IV/5.)

 • Frunza Octavian (an.: Szacskó Katalin, 8220 Balatonalmádi, Magtár u. 15.

(2) A bizottság I. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

(3) A bizottság munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi.

(4) A bizottság évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi helyzetről és az esetleges fegyelmi eljárásokról.

(5) A fegyelmi bizottság elnöke – fegyelmi kérdést érintő napirend esetén – tanácskozási joggal részt vehet az elnökség munkájában.

Az Egyesület jogi személyisége és vagyona

 1. §

(1) Az Egyesület jogi személy.

(2) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják.

(3) Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból, pályázat útján elnyert támogatásból, működési bevételekből és a támogató szervezetek, a magánszemélyek és a pártoló tagok felajánlásaiból, és egyéb támogatásokból állnak.

(4) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjon felül – saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

(5) Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható.

(6) Az Egyesület pénzkezelésének kérdéskörét a mindenkori pénzügyi szabályzat rendezi.

 

Az Egyesület megszűnése

 

 1. §

 

Az egyesület megszűnik, ha

 1. a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 2. b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 3. c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 4. d) az arra jogosult szerv megszünteti.
 5. e) más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét,
 6. f) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 7. g)az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

Az Egyesület felügyelete

 

 1. §

 

 • Az Egyesület működése felett az ügyészség – az e törvényben, valamint a -banmeghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. 

 

 • Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.

 

 • Az egyesületet nyilvántartó szerv a Veszprémi Törvényszék.

A fenti alapszabály módosítást az Egyesület 2016. február 06. napján megtartott rendes közgyűlésén elfogadta.

 

Balatonalmádi, 2016. május 21.

 

 

 

 

 

 

Keő Ferenc

elnök

 

 

Záradék:

 

Alulírott Dr. Szenthe Zsolt (8200 Veszprém, Ádám I. u. 6.) ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak.

 

Balatonalmádi, 2016. május 21.

 

 

 

 

 

Dr. Szenthe Zsolt

ügyvéd