Alapszabály tervezet 2016

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
ALAPSZABÁLYA
2016. február 6. napján egységes szerkezetbe foglalva a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályos
rendelkezései alapján. (A módosítások szövegben dőlt betűvel szerepelnek)
Az Egyesület neve, célja és feladatai
1. §
(1) Az Egyesület neve: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
(2) Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső út 24.
(3) Pecsétje: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület felirattal,
Balatonalmádi, Pf.: 3. cím megjelöléssel
2. §
Az Egyesület célja:
a.) tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása,
b.) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
c.) a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak
tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése,
d.) horgászversenyek rendezése,
e./ ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival.
3. §
Az Egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal
összefüggő szakismertek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő
jogszabályokat és más rendelkezéseket,
b.) biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos
horgászrend szabályait betartsák,
c.) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében és a
természet védelmében,
– 2 -d.) halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket, más rendezvényeket
rendezhet.
Az egyesület ezen közhasznú tevékenységeivel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott közfeladatok megvalósítását segíti elő.
Az Egyesület közgyűlési határozat, felhatalmazása alapján jogosult az alábbi tevékenységi
körök /TEÁOR ’08/ szerinti tevékenység végzésére is:
55.92 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
4. §
Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, az önkormányzati és a
társadalmi szervezetek, erkölcsi, valamint anyagi segítségét.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5. §
(1) Az Egyesület tagja a Magyar Horgászok Országos Szövetségnek (MOHOSZ) és a
Bakony-Balaton Horgász Szövetségének (BBHSZ).
(2) Az Egyesület és fenti szövetségek kapcsolataira az adott szövetség alapszabálya az
irányadó.
Az Egyesület tagjai
6. §
(1) Az Egyesületnek teljes jogú – felnőtt – tagjai, továbbá ifjúsági tagjai vannak. Az ifjúsági
tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíjnál mindenkor kedvezőbb, ez az ifjúsági
tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát ugyanakkor nem érinti, az minden tag
esetében azonos.
(2) Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki nem áll az
egyesületi tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt.
(3) Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni.
(4) Az Egyesületnek jogi személy, továbbá tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Az Egyesület
tiszteletbeli tagja a közgyűlés által megválasztott személy lehet. A tiszteletbeli tag mentesül a
tagdíjfizetési kötelezettség alól.
– 3 -(5) A jogi személy tagsági viszonyt törvényes képviselője útján létesíthet, szavazati jogát
törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A jogi személy tag tagdíja azonos a felnőtt tagok
tagdíjával.
(6) A nyugdíjasok, illetőleg keresőképtelenek belépési díját az elnökség – indokolt esetben –
egyéni elbírálás alapján mérsékelheti. Az ifjúsági tagként felvett fiatal belépési díjat nem
fizet, belépésekor a hatályos tagdíjat köteles csak megfizetni.
7. §
(1) Az a személy aki a tagdíjat befizeti és az Egyesület alapszabályát magára nézve
kötelezőnek fogadja el, az Egyesület tagjává válik. Tekintettel arra, hogy a felvétel nem szervi
döntés kérdése, ezért a felvétel esetleges elutasítása kapcsán a jogorvoslati jogról az
alapszabály nem rendelkezik.
(2) Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.
(3) A tagsági jogviszony a tagsági díj be nem fizetésével automatikusan nem szűnik meg.
Amennyiben a tag a tagsági díjat két egymást követő évben nem fizeti meg és ezen
kötelezettségének a elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az elnökség
határozatával a tagot – megfelelve a 9. § (3) bek.-ben írt eljárási rendnek is – kizárhatja.
8. §
(1) A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.
(2) A tagoknak jogukban áll:
a) a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati
jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az Egyesület
bármely tisztségére megválaszthatóak,
b) a rendelkezésre álló keretekben, megállapított rendben és előírt díjazás mellett az
Egyesület által fenntartott horgásztanyát, horgászkikötőket és azok szolgáltatásait és
horgászfelszereléseket igénybe venni,
c) az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken,
kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni,
d) részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
e) Az egyesület útján állami horgászjegyet vásárolni, abban az esetben ha a tag részére
ezt a hatályos jogszabály nem tiltja, illetve, ha az egyesület rendelkezik állami és
területi jegy értékesítési joggal.
(4) A tagok kötelesek:
a) Az alapszabályt és az Egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, illetve
végrehajtani,
– 4 -b) Védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb
díjakat az Egyesület pénztárába befizetni,
c) A szervezeti életben részt venni, tisztségben történt megválasztása esetén azt a legjobb
képességük szerint ellátni,
d) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes
vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartatni,
e) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel
kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.
f) az egyesület eszközeit, vagyonát megóvni,
g) A közösségi munka kötelező, illetve pénzzel megváltható az Egyesület azon tagjai
részére, akik az Egyesület által fenntartott bármelyik csónakkikötőben kikötött
csónakkal rendelkeznek, vagy a kikötő szárazföldi területén csónakot, vagy más vízi
járművet helyeztek el. A közösségi munka kötelező, illetve pénzzel megváltható azon
egyesületi tagoknak is, akik a horgásztanyát használni kívánják (avagy már aktívan
használják), de sem parti, sem kikötött csónakkal nem rendelkeznek. Az elvégzendő
közösségi munka mennyisége, a megváltás összege és módja vonatkozásában az
Egyesület elnöksége jogosult dönteni a balatonalmádi és a budatavai kikötők
kikötőfelelősének jelenlétében. Ezen kötelezettség nem vonatkozik az Egyesület
igazoltan mozgássérült tagjaira és azokra akiket ezen kötelezettség alól az elnökség
felment.
h) Az egyesületi tag köteles postai és elektronikus elérhetőségét (e-mail cím) az
egyesülettel közölni, az esetleges változásokat 30 napon belül bejelenteni az
egyesületnek.
9. §
(1) A tagság megszűnik:
 a tag halálával
 kilépéssel,
 kizárás következtében.
(2) A kilépési szándékot ajánlott levél útján kell bejelenteni az egyesület elnökségének. A
bejelentés révén a tag tagi jogviszonya további döntése, elfogadás nélkül azonnal megszűnik,
az addig fizetett tagdíj a tag részére részben sem jár vissza.
(3) Amennyiben valamely tag a jelen alapszabály 8. § (4) bekezdésben írt valamely
kötelezettségét (kötelezettségeit), vagy a közgyűlés valamely határozatát súlyosan, vagy
ismétlődően megszegi, úgy köteles az elnökség az ilyen tagot a kötelezettség betartására
ésszerű határidő biztosításával felszólítani. Ennek elmulasztása esetére köteles a kizárást a
felszólításban kilátásba helyezni. Amennyiben a tag a kötelezettségét a felszólítás ellenére
továbbra is megszegi, úgy az elnökség a tagot az Egyesület tagjaiból indokolt határozattal
kizárhatja.
A határozat meghozatala előtt az elnökségnek az érintett tag meghallgatására, illetve
védekezésének előterjesztésére módot kell biztosítani. A tagot a kizárási ügyben az eljáró
szerv – a tag kérése esetén – jogairól tájékoztatni köteles.
– 5 -A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A határozatban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tag annak kézhezvételétől számított
15 napon belül az elnökséghez megküldött, de a közgyűléshez címzett fellebbezéssel éljen,
erről a határozatban a tagot tájékoztatni kell. A fellebbezést másodfokú szervként a közgyűlés
bírálja el. Ezzel az Egyesület a tagkizárás feltételeit a Ptk. 3:70§ alapján szabályozza.
(5) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már
befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
(6) A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.
Az Egyesület szervei és működésük
10. §
(1) Az Egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább fele jelen
van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra
összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.
(2) A szervek szavazás főszabályként minden kérdésben nyílt. A határozathozatal
főszabályként egyszerű szótöbbséggel történik.
(3) Az Egyesület közgyűlése választja meg az Egyesület tisztségviselőit, elnökét, az elnökség
tagjait, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjait. A közgyűlés tisztségválasztó közgyűlésén –
amelyre 5 évente kerül sor – az alapszabályban előírt elnökségi tagokon felül 3 póttagot
választ, illetve lehetőség szerint a felügyelő- és fegyelmi bizottságok két-két póttagját is
megválasztja. A póttagok akkor válnak az elnökség, illetve a felügyelő- és fegyelmi
bizottságok tagjaivá, ha előbbi szervek valamely tagja lemond, az Egyesületből kilép,
kizárják, a közgyűlés visszahívja, vagy elhalálozik. Az Egyesület előbbi szerveiből kikerült
tisztségviselő helyére a tisztségválasztó közgyűlésen soron következő legtöbb szavazatot
kapott tisztségviselő kerül (szavazategyenlőség esetén az adott szerv tagjai választják meg a
póttagok közül az új tagot). A megbízatás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a tagoknak
beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv
bármikor visszahívhatja őket.
11. §
(1) Az Egyesület szervei és tisztségviselői:
 a tagok összességét jelentő közgyűlés
 az elnökség
 a felügyelő bizottság,
 a fegyelmi bizottság
 elnök
 alelnök
 titkár
– 6 -A közgyűlést leszámítva fenti szervek tagjai közé olyan személy választható, akivel szemben
nem állnak fenn a jogszabályban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan meghatározott kizáró
okok és összeférhetetlenségi körülmények.
(2) Az elnökség tagjai nem lehetnek egyszersmind a felügyelő- és a fegyelmi bizottság tagjai,
avagy a felügyelő- és a fegyelmi bizottság tagjainak közeli hozzátartozói.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek tagjaivá, illetve tisztségviselővé csak az Egyesület
magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár tagja választható, amennyiben a közügyek gyakorlásától
nincs eltiltva.
A közgyűlés
12. §
a) A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, a tagok összessége. A közgyűlés
ülése nyilvános.
b) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
c) Az összehívást az elnökség határozata alapján az elnök kezdeményezi.
d) A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt elsődlegesen (rendelkezésre állás esetén) a tag
által erre a célra megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig postai levélküldemény
útján, a napirend közlésével kell összehívni, mely meghívó küldeményt legalább 8 nappal
előbb meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.
e) A meghívó tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját és napirendjét, valamint a
határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az alábbi
f) pont tartalmát, valamint annak tartalmára a Ptk. 3:17. § (2) bekezdése irányadó.
f) Amennyiben az eredeti időpontban a közgyűlés a tagság alacsony részvétele miatt
határozatképtelen, a közgyűlés ugyanazon a helyszínen, ugyanazokkal a napirendekkel,
legalább félóra után megismételhető. Ebben az esetben a közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül is határozatképes azzal, hogy a tagokat már az eredeti meghívóban
tájékoztatni kell a megismételt közgyűlés helyéről, idejéről, változatlan napirendi
pontjairól, és határozatképességéről.
A közgyűlés kizárólagos jogosítványai:
a) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.
b) Dönt az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról.
c) Dönt a vezető tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról és esetleges díjazásukat
megállapítja.
c) Megtárgyalja és jóváhagyja az elnökség éves beszámolóját.
– 7 -d) Megtárgyalja és jóváhagyja a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves
beszámolóját.
e) Az Egyesület elnöksége által – jelentősége miatt – a közgyűlés hatáskörébe utalt
kérdésben való döntés.
f) II. fokú szervként eljár a tisztségviselőkkel szembeni fegyelmi ügyekben.
g) II. fokú szervként eljár tagkizárási ügyben
h) Dönt valamely egyesületbe, szövetségbe való belépés, kilépés kérdésében.
i) Elfogadja az éves költségvetést.
j) Gyakorolja a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogokat, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
k) Jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
l) Dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről
m) Amennyiben az egyesületnél könyvvizsgáló működik, úgy a választott könyvvizsgáló
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
n) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetére végelszámoló kijelölése.
13. §
(1) A közgyűlést – rendes közgyűlésként – legalább évente egyszer össze kell hívni.
Rendkívül ülést kell tartani, ha azt:
a) Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b) Felügyelő Bizottság, vagy a Fegyelmi Bizottság kéri,
c) Az elnökség szükségesnek tartja és erről határozatot fogad el,
d) A felügyelő szerv írásban indítványozza,
e) ha a bíróság elrendelni.
f) a Ptk. 3:81. §-ban meghatározott esetekben.
(2) A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés
kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a BBHSZ részére és az
Egyesület valamennyi tagjának.
– 8 -(3) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti, de
akadályoztatása esetén ezen tisztségét más tisztségviselőre is átruházhatja. A közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére
pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.
(4) A közgyűlés döntéseit – ha jelen alapszabály vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. A közgyűlés a jelen
lévő szavazásra jogosultak többségi határozatával dönthet arról, hogy valamely kérdésben
titkos szavazással dönt.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat, aki a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a-f) pontjaiban írt
feltételek alá esik.
A tagok döntése szerint a fentiektől eltérően meghatározható szavazati arányok:
– az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyede,
– az egyesület céljának módosításához és a megszűnésének elhatározásához az összes tag
háromnegyedének szavazata szükséges.
(5) Személyi ügyekben, tisztségviselők választásánál a közgyűlés titkos szavazással dönt.
Többségi döntéssel a közgyűlés elrendelheti a nyílt szavazást tisztségviselő választásánál is.
(6) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjeit, a közgyűlés menetének
fontosabb történéseit, a jelenléti ívet (mellékletként), a hozott határozatokat, a döntést
támogatók és ellenzők számát, a hozzászólásokat, különvéleményeket.
(7) A közgyűlés személyi döntéseit az érintettekkel 14 munkanapon belül írásban közli.
Az elnökség
14. §
(1) Az elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely gondoskodik a közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület folyamatos működéséről.
(2) Az Egyesület elnökén, alelnökén, titkárán kívül az elnökségnek 6 tagja van, így az
elnökség összesen 9 tagú.
(3) Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg tagjai sorából.
(4) Elnökségi taggá az választható, aki megfelel a Ptk. 3.22. §-ban fogalt követelményeknek,
illetve nem esik az ott írt kizáró okok alá. Az elnökség tagjai az egyesület vezető
tisztségviselői.
(5) Az elnökségi tisztség megszűnése:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
– 9 -b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Határozott időre választott elnökség esetén – ha az elnökség tagjai közül a tagok
valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, a helyébe lépő
póttag (ennek hiányában) az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. A vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére egyebekben a Ptk. 3:25. § tartalmaz rendelkezéseket.
15. §
(1) Az elnökség feladatai:
a) a közgyűlés ülései közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesület munkáját,
b) tagja közül az egyes feladatkörökre (szakfeladatokra) alakuló ülésén felelősöket
választ, saját belátása szerint (a felelősi beosztás a elnökség döntése alapján utóbb
módosítható)
c) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a napirendi javaslatokat,
d) megállapítja az Egyesület költségvetését és végrehajtja azt
e) dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben
f) javaslatot tesz a közgyűlés felé a tagok kizárása tárgyában,
g) meghatározza, hogy a elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai
sorából megválasztja képviselőit/képviselőjét a BBHSZ, illetve a MOHOSZ küldött
közgyűlésébe,
h) határoz a tagdíjak és szolgáltatási díjak mértékéről.
i) egyedi esetekben dönt a tagdíjak, szolgáltatási díjak mérséklése, elengedése
kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról,
j) megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek,
Egyesületi eseményeknek (közösségi munka, stb.) az időpontját, kijelöli – majd
beszámoltatja – a rendezvények felelőseit,
k) megállapítja az Egyesület alkalmazottainak munkabérét és az alkalmazás egyéb
feltételeit
l) szükség esetén munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza
tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli
vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról,
m) hazai és nemzetközi szervezetekkel (más egyesületekkel, egyéb jogi személyekkel) –
kijelölt tagja útján – kapcsolatot létesít és tart fenn
– 10 -n) az új tisztségviselők választása előtt jelölőbizottságot hoz létre
o) szükség esetén dönt a csónak kikötő helyek tagok közötti elosztásáról
p) megállapítja az Egyesület működésére irányadó szabályzatok (tanyarend, kikötőrend,
stb.) tartalmát
q) I. fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. II. fokon eljár az
Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben,
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hatáskörök – az elnökség határozata alapján – az Egyesület
elnökére, akadályoztatása esetén alelnökére átruházhatók.
16. §
(1) Az elnökség szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt
– az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
– az Egyesület elnöke, alelnöke, titkára
– a felügyelő bizottság szükségesnek tartja
– valamint a Ptk. 3:81. §-ban meghatározott esetekben (az ugyanezen okból kötelezően
összehívandó közgyűlés előkészítése érdekében).
(2) Az elnökség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és
látja el a levezető elnöki feladatokat.
(3) Az elnökség üléseire a választott elnökségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő
bizottság és – amennyiben fegyelmi kérdés tárgyalására is sor kerül – a fegyelmi bizottság
elnökét is.
(4) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt (feljegyzést) kell készíteni, amelyet a titkár vezet és egy
elnökségi tag hitelesít.
(5) Az emlékeztetőt tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját, a jelenlévők névsorát, a
napirendi pontokat, a határozatokat, az igenlő és nemleges szavazatok számát, a
hozzászólásokat, és a kisebbségi véleményeket,
(6) Az elnökség határozatait sorszámozva, dátummal ellátva a határozatok könyvében kell
nyilvántartani és az Egyesület tagjai számára hozzáférhető helyen (így a honlapján is) közzé
kell tenni,
(7) Személyeket érintő döntésekről az érintettet 14 munkanapon belül írásban kell értesíteni,
– 11 -(8) Az elnökség akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok több
mint fele jelen van.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni, egészen az eredményességig.
Az Egyesület elnöke és alelnöke
17. §
(1) Az Egyesület elnöke:
a./ képviseli az Egyesületet, illetőleg az elnökség egyes tagjait megbízza az Egyesület
esetenkénti képviseletével,
b./ összehívja a közgyűlést, az elnökség üléseit, azokon elnököl,
c./ ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű tevékenysége felett,
d./ eljár a közgyűlés és az elnökség által átruházott jogkörben,
(2) Az Egyesület alelnökét az elnökségi tagok az elnökség tagjai jelölik ki.
(3) Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.
Az Egyesület titkára
18. §
Az Egyesület titkára:
a) az Egyesületet szervező, koordináló személy, aki az elnök, és az elnökség munkáját
segíti és annak alárendelten végzi feladatát.
b) előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
c) gondoskodik a közgyűlés, az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről,
emlékeztető összeállításáról
d) irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit,
e) segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban
átruházott munkafeladatokat.
A felügyelő bizottság
19. §
(1) A Felügyelő Bizottság az egyesület tagok általi ellenőrzésének legfőbb szerve.
– 12 -(2) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A
felügyelő bizottságnak – elnökével együtt – 3 tagja van.
A felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. § és a 3:26. § (2) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A felügyelő bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét, aki a továbbiakban vezeti a
bizottságot.
(4) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az Egyesület költségvetésének,
a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az Egyesület
szerveinek a törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz- és
anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság
jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.
(5) A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely
ügyet megvizsgálni.
(6) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az
Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az
Egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
(7) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.
(8) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a elnökség ülésein.
(9) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.
(10) A bizottság a közgyűlésnek tartozik évente beszámolni a tevékenységéről.
A fegyelmi bizottság
20. §
(1) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja öt éves időtartamra. A
fegyelmi bizottságnak – elnökével együtt – 3 tagja van.
(2) A bizottság I. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak,
valamint a elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.
(3) A bizottság munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi.
(4) A bizottság évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi helyzetről és az
esetleges fegyelmi eljárásokról.
(5) A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökség munkájában.
– 13 -Az Egyesület jogi személyisége és vagyona
21. §
(1) Az Egyesület jogi személy.
(2) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják.
(3) Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból, pályázat útján elnyert támogatásból,
működési bevételekből és a támogató szervezetek, a magánszemélyek és a pártoló tagok
felajánlásaiból, és egyéb támogatásokból állnak.
(4) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjon felül – saját
vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.
(5) Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású
célra fordítható.
(6) Az Egyesület pénzkezelésének kérdéskörét a mindenkori pénzügyi szabályzat rendezi.
Az Egyesület megszűnése
22. §
Az egyesület megszűnik:
a.) feloszlással
b.) egyesüléssel,
c.) feloszlatással,
d.) megszűnésének megállapításával.
Az egyesület bármely okból történő megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően
fennmaradó tiszta vagyont a megszűnés időpontjáig tagsági joggal rendelkező tagok között a
tagsági idő arányában kell felosztani.
Az Egyesület felügyelete
23. §
(1) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Veszprém Megyei
Főügyészség gyakorolja.
(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései irányadók.
(3) Az egyesületet nyilvántartó szerv a Veszprémi Törvényszék.
– 14 -A fenti alapszabály módosítást az Egyesület 2016. február 06. napján megtartott rendes
közgyűlésén elfogadta.
Balatonalmádi, 2016. február 6.
Keő Ferenc
elnök
A jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem:
Balatonalmádi, 2016. február 6.
Dr. Szenthe Zsolt
ügyvéd