BashE Kikötőrend Szabályzat

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület ( B A S E )

csónak kikötőjének rendje

8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dénes u. 24.

 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület – annak vezetősége – mind kikötő üzemeltető alábbiakban szabályozza a kikötő rendjét és működését. Ez a kikötő rend a Központi Közlekedés Felügyelet Hajózási Felügyelet 2004. 01. 05-én kelt KK/HF/NS/A/33/6/2003. számú határozata a Kikötő rendről és a Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet Hajózási Tengerészeti és Kikötő Osztálya 2003. október 21-én kelt KK/HF/NS/A/33/4/2003. számú határozata a Csónak Kikötő fennmaradási és üzemben tartási engedélye alapján készült. Az Egyesület vezetőségének döntése alapján szétválasztásra került a kikötőrend umint szárazulatra partterületre továbbiakban horgásztanya és a kikötő vízterületére, továbbiakban kikötőre vonatkozó szabályozás. A kikötő partterületére (horgásztanyára) vonatkozó szabályozást a tanyarend tartalmazza, és a kikötő vezető (tanyagazda) munkaköri leírása mellékletként csatolva.

 

 1. Általános rendelkezések:

 

 1. a kikötőrend kiterjed a partterületre (horgásztanya), a kikötő vízterületére (a vendég mólók által körbezárt vízterület), valamint az itt található építményekre.
 2. a kikötőrend kiterjed a kikötőt használó személyekre (horgászokra, vendégekre) és járművekre (vízi közlekedési eszközök és közlekedési eszközök).
 3. a kikötőrend érvényes a kikötő éves naptári nyitva tartására: március 15 – november 15-ig 24 órán keresztül. Ezen idő alatt az előírásoknak megfelelően az üzemeltető biztosítja a közvilágítást a kikötőben és a Balaton felé néző fényvetőt üzemeltet. A partterületen (horgásztanyán) vagyon biztonsági okok miatt térmegfigyelő kamerarendszert működtet.

 

 1. A kikötő használata:

 

 1. a kikötő vezető (tanyagazda) jogosult egy vagy több csónak kijelölt helyét felcserélni, a kikötő-karók helyét megváltoztatni a vezetőség felhatalmazása, vagy utasítása alapján, ha azt a kikötő vagy a csónakokkal történő közlekedés biztonsága indokolja vagy, ha az egyéb ok miatt szükséges.
 2. a kikötőt üzemszerű működése esetén csak az itt regisztrált egyesületi tagsággal rendelkező tulajdonosok csónakjai használhatják, de vészhelyzet esetén nem egyesületi csónakok is!
 3. a csónak kikötő az engedélyezett 110 csónak részére biztosít kikötési helyet.

 

 • Kikötő vezető (tanyagondnok) kötelessége:

 

 1. rendkívüli események esetén azonnal belátása szerint intézkedni
 2. értesíteni az elnököt vagy nem elérhetősége esetén a vezetőség bármely tagját, a szükséges hatósági és egyéb szerveket (vízi rendészet, tűzoltóság, rendőrség, orvosi ügyelet, stb.).
 3. rendkívüli események, emberélet veszélybe kerülése esetén a kikötőben tartózkodó személyek kötelesek a kikötő vezetőnek mindenben segíteni.

 

 

 

 

 1. Tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek, tilalmak:

                   (baleset, tűz, és vízszennyezés elleni védelem)

 

 1. a kikötőben szeszes italtól és bármely más anyagtól, szertől befolyásolt személy munkát nem végezhet.
 2. a kikötőben átépítési, felújítási, javítási, évi rendes (a mólóval kapcsolatos) munkát csak a vezetőség, mint üzembentartó engedélyével a kikötő vezető (tanyagazda) jelenlétében az ő vezetésével lehet végezni.
 3. Tilos a kikötőben minden olyan tevékenység és magatartás, amely más személyek vagy a létesítmények üzemeltetésének biztonságát veszélyezteti, illetve környezeti szennyezést okozhat.
 4. Tilos a kikötő területén fürdeni és búvárkodni * (*kivéve az üzembentartó engedélyével a balesetvédelmi előírások betartásával).
 5. Tilos kommunális szennyvíz, olaj és olajszármazékok vízbe eresztése, juttatása.
 6. Tilos az elektromos hálózati rendszert a kikötő vezető (tanyagondnok) engedélye nélkül igénybe venni.
 7. a kikötő területén keletkezett hulladékot csak az erre rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben és kijelölt helyen kell elhelyezni.
 8. a kikötő egész területén, a területre behozott háziállatot állandó felügyelet mellett kell tartani. Tilos szabadon engedni vagy úsztatni. Kutyát csak pórázzal és szájkosárral lehet átvezetni a kikötő területén.
 9. 24 órán belül bejelentési kötelezettsége van az üzemeltetőnek a Hajózási Felügyelet felé, ha haláleset, csonkolásos balesetek, három vagy több személy együttes sérülése történt vagy, ha 100 ezer Ft feletti anyagi kár, vagy tűz keletkezett.

 

 1. Felelősség:

 

 1. a kikötő üzemeltetője – Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület – nem vállal felelősséget a kikötő használatáért, az esetleges károkért (baleset, rongálás, tűz, lopás, stb.), amely a kikötő területén vagy a csónakokban következett be.
 2. aki a kikötő használata során kárt okozott, köteles azt jelenteni a kikötő vezetőnek (tanyagondnoknak) és anyagi felelősséggel tartozik, az okozott kárt köteles megtéríteni.
 3. a védekezés, kárelhárítás és a kárenyhítés során felmerült költségek a károkozásért felelős személyt terhelik, a kikötő műtárgyaiban, berendezéseiben és eszközeiben, valamint harmadik személynek okozott kár megtérítésén túl.

 

 1. Szolgáltatások:

 

 1. a kikötővel kapcsolatos információk és rendelkezések biztosítása és megismertetése az érdekeltekkel a kikötő vezetőn (tanyagazda) keresztül. Ezen rendelkezés és mellékleteinek 1 példánya a horgásztanyán a tanyagondoknál vannak elhelyezve. Az érdekelteknek kötelességük megismerni és betartani a kikötőrendet!
 2. csónakkikötőhely használata (meglévő lehetőségeken belül)
 3. ivóvíz biztosítása
 4. WC használat
 5. tisztálkodási lehetőségek biztosítása
 6. javító és festő terület használat az arra kijelölt helyen

 

 

 • csónaktárolás nyílt téren az arra kijelölt helyen a meglévő lehetőségeken belül.
 • hajócsúszda (sólya) használata
 • evezőtároló használata (meglévő lehetőségeken belül)
 • horgászszekrények használata (meglévő lehetőségeken belül)
 • horgásztanya használata a tanyarend szerint

 

VII. Helyi szabályok és rendelkezések:

 

 1. a kikötőben az egyesület tagjainak 110 db csónakot lehet kikötni.
 2. csónakot csak a kijelölt helyre lehet kikötni (a kikötőhely sorszáma szerint; a csónakon fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és lakcímét vmint az egyesület nevét – BASE – ).
 3. csak az a csónak köthető ki a kijelölt helyre, melynek tulajdonosa a kikötő vezetőnél (tanyagondnoknál) igazolja a kikötési tagdíj befizetését (feladóvény bemutatása). Csónakot a kikötővezető (tanyagondnok) engedélye nélkül TILOS vízre helyezni!
 4. a csónakok március 15.-től helyezhetők vízre, míg a vízről november 15.-ig kell felvenni az időjárás viszonyok figyelembevételére. Az esetleges időpont változásáról az egyesület vezetősége a kikötő vezetőn (tanyagondnok) keresztül értesíti a tagokat.
 5. csónakot kikötni csak külön kikötő-karókhoz (megfelelő hosszúságú, átmérőjű és falvastagságú fémcsövek) lehet. A csónakokat a mólóhoz rögzíteni bármilyen formában Tilos. A kikötő karók biztosítása a csónak tulajdonos kötelessége, míg a karók helyének és víz feletti magasságának meghatározása a kikötő vezető (tanyagondnok) feladata. Tilos a tanyagondnok engedélye nélkül kikötő-karókat leverni, cserélni vagy áthelyezni.
 6. március 15-e előtt és november 15-e után a vendég móló mozdítható helyét (fa- és fémszerkezet) letételéről és felvételéről a kikötő vezető (tanyagondnok) gondoskodik, a pontos időpontját az üzemeltető (vezetőség) határozza meg. E munkára – jellegénél fogva – társadalmi munkát kell szervezni a kikötött csónakok tulajdonosai között. A munkára kijelölt időponton kívül és a kikötő vezető (tanyagondnok) jelenléte hiányában (balesetveszély miatt) a mólón bármilyen munkavégzés Tilos.
 7. a mólóról csak a kikötő vízterületén kívül eső vízterületen lehet horgászni (kikötő vízterülete: a mólók által határolt terület).
 8. a mólón horgászóknak a horgászat befejeztével tisztaságot kell hagyniuk maguk után és az esetleg baleseteket okozó tárgyakat (szék, napozó, napernyő, bottartó, stb.) a mólóról el kell távolítaniuk.
 9. a mólóról horgászó tagoknak biztosítaniuk kell a csónaktulajdonosokat csónakjuk megközelítésében.
 10. a csónakkal közlekedőknek figyelemmel kell lenniük a mólóról horgászók horgászkészségeire.
 11. a Balatoni Horgászrend értelmében Tilos a Balatonon a kikötő vízterületének határától (mólók határvonala minden irányba, a nyíltvíz felé) 100 m-en belül – ún. védelmi sáv – karót leverni, illetve egyéb úszótárgyat elhelyezni, még ideiglenes jelleggel is.

 

 

 

 1. a tagdíjak befizetésének rendje

 

a,   a tagdíjak befizetése a Vezetőség által meghatározott módon történik

b,   a tagdíjak mértékéről  minden év március 01-ig az egyesület vezetősége dönt.

c,   az éves tagdíjakat a Vezetőség határozatában megjelölt időpontig kell befizetni. Akik a megadott időpontig tagdíjaikat nem rendezik, a befizetéssel járó lehetőségeiket (csónak kikötőhely, szekrényhasználat, téli tárolás) elvesztik. Az így felszabaduló lehetőségekről a várólista alapján (igénylés időbeni sorrendje) a vezetőség dönt.

d,  azon tagoktól, akik a tagdíjaikat a fenti feltételek szerint befizették, adott évben a befizetésre vonatkozó jogaik nem idegeníthetőek el (csónak a csónak-helyükre nem köthető ki, szekrényüket más nem használhatja).

 

A kikötő rendben és a tanyarendben foglalt szabályokat megszegő tagokat az egyesület vezetősége a kikötő (kikötő és tanya) használatától eltilthatja !

 

Melléklet:

 1. Kikötőrend – Hajózási Felügyelet
 2. Kikötő használatbavételi engedély – Hajózási Felügyelet
 3. Tanyarend a kikötő vezető (tanyagondnok) munkaköri leírásával
 4. Országos – és Balatoni horgászrend
 5. a balatoni csónakokra vonatkozó előírások a kötelező felszerelésekről – Hajózási Felügyelet

 

Balatonalmádi, 2006. február 15.

 

 

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület. mint                                                               üzemeltető nevében az Egyesület Vezetősége

 

 

 

 

Elnök: …………………………   Alelnök: …………………………

 

Titkár:…………………………    Vezetőségi tagok:       1. …………………………………

                                                                                           2………………………………….

                                                                                           3………………………………….

                                                                                           4…………………………………..

                                                                                           5…………………………………..

                                                                                           6……………………………………