Vezetőségi ülés jegyzőkönyve 2015.09.01.

BASHE Vezetőségi ülés jegyzőkönyve 2015. 09. 01.

Helye: Horgásztanya

Ideje: 2015. 09. 01., 17:00 óra

Jelen vannak:

Keő Ferenc elnök
Tolnai György
Kügler György
Szenthe Zoltán
Dr. Szenthe Zsolt
Rőth Antal
Csécsi Zoltán
Napirendi pontok:

1./ Jelölőbizottság felállítása, jelölések menete
2./ Honlap ügye
3./ Versenyek
4./ Azonosítatlan csónakok, szekrények
5./ Evező tároló házirendjének megalkotása
6./ Hínárvágás, tanya területével kapcsolatos kérdések
7./ Nem egyesületi tag tanyahasználók ügye
8./ Gazda Gábor ügye
Elnök: Szeretettel köszöntöm a Vezetőségi ülés résztvevőit. A fenti napirendi pontok elfogadását javaslom, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kügler Györgyöt javaslom. Antal János jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de észrevételeit írásban elküldte számunkra, azt ismertetem.

1./ Napirend: Jelölőbizottság felállítása, jelölések menete

Elnök: Figyelemmel arra, hogy a 2016. évi februári közgyűlésünk egyben tisztségviselő választási közgyűlés is lesz, ezért fel kell állítanunk a jelölőbizottságot. Előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy a bizottság tagjai legyenek: Geyer Ferenc, Kun Sándor és Dr. Réti György, póttag pedig Fáskerti István. A jelölés menetére javaslatom:

minden jelölt egy maximum A4es oldalon köteles leadni programját (megválasztása esetén milyen feladatot végezne és azon a poszton milyen munkával szándékozik segíteni az Egyesületünket)
a jelöléseket a jelölőbizottsághoz kérjük 2016. 01. 10.-ig leadni, ezen határidőig a jelölőbizottság köteles a jelöléseket és a programokat a titkárnak átadni. A jelöltek személyével és programjával kapcsolatosa információ a honlapra felkerül 2016. 01. 15-ig.

Titkár észrevétele: ha bármely tagunknak van javaslata az alapszabály módosítását illetően, úgy szövegszerű javaslatát ugyanezen pontig kérnénk eljuttatni a titkárhoz. A 2016.-os közgyűlésen ugyanis kötelesek leszünk az új Ptk.-val összhangba hozni az alapszabályunk szövegét, tehát mindenképpen hozzá kell nyúlnunk a szöveghez.
1/2015 (IX. 01.) Vezetőségi határozat:

A Vezetőség ellenszavazat nélküli döntése értelmében a jelölő bizottság tagjai legyenek: Geyer Ferenc, Kun Sándor és Dr. Réti György, póttag pedig Fáskerti István. A jelölés menetére javaslatom:

minden jelölt egy maximum A4es oldalon köteles leadni programját (megválasztása esetén milyen feladatot végezne és azon a poszton milyen munkával szándékozik segíteni az Egyesületünket)
a jelöléseket a jelölőbizottsághoz kérjük 2016. 01. 10.-ig leadni, ezen határidőig a jelölőbizottság köteles a jelöléseket és a programokat a titkárnak átadni. A jelöltek személyével és programjával kapcsolatosa információ a honlapra felkerül 2016. 01. 15-ig.
Figyelemmel arra, hogy a 2016. évi közgyűlésen az új Ptk. kritériumaival összhangba kell hozni az alapszabályt, ezért ha bármely tagunknak módosító javaslata lenne az alapszabály bármely rendelkezéséhez, úgy azokat legkésőbb 2016. 01. 10.-ig a titkárhoz kérjük eljuttatni.
2./ Napirend: Honlap ügye

Elnök: A honlapunk nem működik megbízhatóan, ez így nem maradhat. Kérem Csécsi Zoltánt és Számfira Balázst, hogy vegyék meg az új sablont, ha kell és tegyék rendbe a honlapot.

2/2015 (IX. 01.) Vezetőségi határozat:

A Vezetőség ellenszavazat nélküli döntése értelmében megbízza Csécsi Zoltánt és Számfira Balázst, hogy akár egy új sablon megvásárlásával is, a honlapunkat tegyék stabilan működőképessé.

3./ Napirend: Versenyek

Elnök: sajnos gyér volt az érdeklődés a csónakos kupa/családi nap iránt, remélhetően a ragadozós versenyre nagyobb lesz a jelentkezők száma.

Titkár: javasolnám, hogy amennyiben legalább 5 páros jelentkezik, úgy idén próba jelleggel legyen páros kategória is.

Szenthe Zoltán: Javaslom Németh Kálmánt felkérni a főzésre, felmerült, hogy a versen y 16-21.00ig tartson, a kiírást időben eljuttatom a Gondnoknak és kifüggesztjük a tanyán, közzétesszük a neten.

4./ Napirend: Azonosítatlan csónakok, szekrények
Gondnok: A csónakos közgyűlés úgy határozott, hogy az azonosítatlan, gazdátlan csónakok tulajdonosait fel kell szólítani, hogy regisztráljanak és legalább 2 évi díjat fizessenek meg. A felszólítások elküldésre kerültek (levél, email, Napló felhívás formájában). Ennek hatására a 35 azonosítatlan csónakból mára 17 maradt. Idén eddig 12 új csónakos belépőnk van. Javaslom, hogy tavaszig engedjük még kifutni a kérdést és csak ekkor tartsunk árverést, hátha addig további csónakok kérdése rendeződik. Szekrények: rengeteg lezárt, de gazdátlan szekrény van. Javaslat: Felügyelő bizottság nyissa fel a szekrényeket, a benne lévő holmit zsákba tesszük, új lakatot teszünk rá és kiadjuk a szekrényt. Ha jelentkezik a holmi gazdája, akkor elviheti a felszerelését, ha megondja, hogy pontosan mi volt a szekrényében, a tartozása megfizetése mellett.
3/2015 (IX. 01.) Vezetőségi határozat:

A Vezetőség ellenszavazat nélküli döntése értelmében a gazdátlan csónakok árverését 2016 tavaszára halasztja, rögzítve, hogy a felszólítások – eddigi intézkedéseink – hatására a 35 gazdátlan csónakból mára 17 maradt, míg a fennmaradó 18 csónak ügye rendeződött (tulajdonosa regisztrált és elmaradását megfizette).

A gazdátlan szekrények kapcsán a Vezetőség felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy bizottságként eljárva nyissa fel a regisztrálatlan szekrényeket, tartalmukat helyezze el egy-egy zsákban, a szekrényt regisztrált tagnak adja ki, amíg erre nem kerül sor egyesületi lakattal lássa el.
5./ Napirend: Evező tároló házirendjének megalkotása

Titkár: a csónakos közgyűlésen elhangzott az, hogy a evező tárolóra nézve is szükséges lenne megalkotni a házirendet, javaslatok is hangzottak el, mely szerint: etető anyagot ne lehessen tárolni az evező tárolóban és a szekrényekben, szekrények tetején lehessen ruházatot, széket, horgászfelszerelést tárolni, de a közlekedő útvonalakon és a szekrények alatt semmit. A házirend ellenesen tárolt dolgok a gondnok által eltávolíthatók. Minden evezőtárolót használó tag a gondnoknál regisztrálni köteles, ott dohányozni tilos, nyílt láng használata tilos, tűzveszélyes tevékenységet az evező tároló környezetében sem szabad végezni.
4/2015 (IX. 01.) Vezetőségi határozat
A Vezetőség 1 ellenszavazattal megalkotta az evező tároló használatának alábbi házirendjét:

etető anyagot az evező tárolóban és a szekrényekben tárolni tilos
szekrények tetején ruházatot, széket, horgászfelszerelést tárolni megengedett, de a közlekedő útvonalakon és a szekrények alatt semmit nem szabad tárolni
a házirend ellenesen tárolt dolgok a gondnok által azonnal eltávolíthatók
Minden evező tárolót használó tag a gondnoknál regisztrálni köteles, ott dohányozni tilos, nyílt láng használata tilos, tűzveszélyes tevékenységet az evező tároló környezetében sem szabad végezni.

6./ Napirend: Hínárvágás, tanya területével kapcsolatos kérdések

Elnök néhány csónak nem tud kikötni a magas hínártól, a tanya környékén is lenne olyan karbantartási feladat, amelyre a gondnokunknak segítségre lenne szüksége. Javaslom, hogy legfeljebb 50.000,- Ft díjazás ellenében bízzunk meg egy segítőt, aki a kikötőnkben a csónakok közvetlen környékén és a közlekedési útvonalakon kitakarítja a hínárt, az egyéb aktuális parti munkákban a gondnokot segíti.

7./ Napirend: Nem egyesületi tag tanyahasználók ügye

Titkár: szintén a csónakos közgyűlésen merült fel az, hogy a nem egyesületi tag kísérők, stéghasználók napidíjat fizessenek. Különböző összegek merültek fel 500,- Ft/nap környékén. Javaslatom az lenne, hogy a horgásztanya kikötőjét nem egyesületi tag kizárólag egyesületi tag kísérővel együtt használhassa, amennyiben előzetesen a gondnoknál regisztrál és megfizet 500,- Ft napidíjat.

5/2015 (IX. 01.) Vezetőségi határozat
A Vezetőség ellenszavazat nélküli döntése értelmében a horgásztanya kikötőjét, parti létesítményeit nem egyesületi tagunk csak egyesületi tag kíséretében a gondnoknál történő regisztráció után, 500,- Ft napidíj ellenében használhatja.

8./ Napirend: Gazda Gábor ügye

Elnök: mint ismeretes Gazda Gábor a tanyaépület ajtaján végzett kulcscsere után nehezményezte, hogy nem kaphat kulcsot pedig szívesen befizetné az 5.000,- Ft-os díjat. A gondnok jelezte azt, hogy Gazda Gábor egyrészt elmulasztotta megfizetni a tanyahasználati díjat 2015. év vonatkozásában (előre kellett volna ezt megtenni a szabályzat értelmében), de ennél is nagyobb probléma volt, hogy rendszeresen rendetlenséget hagyott maga után, amit a gondnok fénykép felvételekkel rögzített és tanúkkal is tud igazolni. Az 1/2013 (VI.25.) sz. vezetőségi határozat értelmében – amelyet a 2014. évi közgyűlésünk szó szerint elfogadott – a fenti esetben a tanyahasználó a tanyahasználati jogát automatikusan elveszíti. Gazda Gábor ezt a tényt nem tudta tudomásul venni, ezért a felügyelő bizottsághoz fordult, amely 2015. augusztus 24-én állásfoglalását meghozta, azt a vezetőség részére eljutatta. Figyelemmel a felügyelő bizottság álláspontjára is vezetőségi határozatban javasolom rögzíteni azt a tényt, hogy Gazda Gábor a tanya épület használatával kapcsolatos korábbi jogosultságát elveszítette.

6/2015 (IX. 01.) Vezetőségi határozat

A Vezetőség ellenszavazat nélküli döntése értelmében a vezetőség rögzíti azt, hogy Gazda Gábor elveszítette a tanyaépület használatával kapcsolatos korábbi jogosultságát, figyelemmel arra, hogy megszegte a tanyaépület használatával kapcsolatos, közgyűlés által is elfogadott 1/2013 (VI.25.) vezetőségi határozatban rögzített előírásokat.

k. m. f.

Dr. Szenthe Zsolt
titkár                                                                                              Kügler György
jegyzőkönyv-hitelesítő